Αντιθαμβωτικό για συνθετικές ύλες

 Το αντιθαμβωτικό προϊόν για συνθετικές ύλες είναι ένα υλικό για επίστρωση επιφανειών από συνθετικές ύλες με αντιθαμβωτικές ιδιότητες.

Αντιθαμβωτικό για συνθετικές ύλες

  • Πλαστικά   και ακρυλικά
  • Συνθετικά  παράθυρα  PVC
  • Κράνος μοτοσυκλέτας

 

Διαλυτικό μέσο: κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται: περίπου 10-15 ml ανά m²
Σκλήρυνση / Στέγνωμα: δεν απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα
Θερμοκρασία εφαρμογής του υλικού: +5˚C έως +25˚C - να αποφεύγεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Τρόπος εφαρμογής: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης: βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5˚C έως +25˚C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία της εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά.

Εφαρμογή: 
Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ΄ ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ΄ ένα τμήμα της επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι΄ αυτόν τον σκοπό.

Προετοιμασία:                                           
καμία

Στέγνωμα:
Το αντιθαμβωτικό αποτέλεσμα του προϊόντος αρχίζει να εμφανίζεται, το αργότερο, μετά από μισή ώρα. Αν το (ορισμένης χρονικής διάρκειας) αντιθαμβωτικό αποτέλεσμα της επίστρωσης μειωθεί, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία, για να έχει τα αρχικά αποτελέσματα.

Επίδραση από το περιβάλλον:
Σε θερμοκρασίες πάνω από 20˚C πρέπει να γίνεται επίστρωση μικρότερων τμημάτων από τη σχετική επιφάνεια.

Καθαρισμός της επιστρωμένης επιφάνειας:
Το αντιθαμβωτικό προϊόν  για πλαστικά  δεν σχηματίζει κάποια επίστρωση η οποία θα διατηρεί διαρκώς τις ιδιότητές της. Για να επαναφέρει κανείς τα αρχικά προστατευτικά αποτελέσματα της επιφάνειας, ακόμα και στην περίπτωση εμφάνισης ελάχιστων ρύπων, πρέπει να χρησιμοποιεί σε κάθε στάδιο καθαρισμού το αντιθαμβωτικό υλικό για γυαλί .

Σημαντικές υποδείξεις
Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.